Zingen onder de Peperbus

Zondag 25 februari 2024, 16.30 uur
Voorganger emeritus pastor Theo van der Sman
Byzantijns koor uit Kampen o.l.v. Karina Yengibaryan
Projectkoor onder leiding van Wilco Veldkamp
Organist: Ronald Knol

Thema Verlangen naar vrede

Vooraf zingen:

Joh de Heer no 523 veilig in Jezus armen

Opwekking 520 vers 1,2,4 en 5 Wees mijn verlangen

Opwekking 602 de vrede van God

Projectkoor zingt na binnenkomst: Sweet hour of Prayer

Welkom en introductie thema door emeritus Pastor van der Sman

Samenzang:
Gezangen voor de liturgie 484 komen ooit voeten (melodie lof zij de Heer)

1. Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede
Daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede
Wordt ooit gehoord, uit mensenmonden dat woord
Wij zullen rusten in vrede

2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen
Dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken
Maar niemand vlucht
Nergens alarm in de lucht
Overal vrede geschapen

3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten
wie was mijn vijand, Ik zal hem in vrede ontmoeten
dan zal ik gaan, waar nog geen wegen bestaan
vrede de weg van mijn voeten.

Gezangen voor de liturgie 432 een mens te zijn op aarde gezang 172 oude rode liedboek

O Grote God die liefde zijt NLB 838
couplet 1 en 2

Byzantijns koor zingt Maria Hymne
Waarlijk, u zalig prijzen moeten wij, o Moeder Gods, Moeder van onze Heer en God.
Gij zijt eerbiedwaardiger dan de Cherubijnen en zoveel roemrijker dan de Serafijnen.
Ongerept hebt gij het Woord gebaard: gij zijt waarachtig de Moeder Gods, u vereren wij.

Tiebje Pojem:
Wij prijzen u, wij zegenen u, wij danken u, onze heer, en wij bidden u, onze God.

Shje ne vmerla Oekrajiny (Oekraïens Volkslied)

Verdwijnen zullen onze vijanden als dauw voor de zon,
En ook wij, broeders, zullen heersen in ons eigen land.
Onze ziel en ons lichaam zullen wij geven voor onze vrijheid.
En wij zullen tonen dat wij, broeders, van het geslacht der Kozakken zijn.

Bijbelezing Mattheus 5 vers 1-6

Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.

Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen
Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beschimpt om Mijnentwil: verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.”

Overdenking Verlangen naar Vrede

Het Byzantijns koor zingt: Otshie Nass

Koor zingt: Prayer for Ukraine
God, geweldig en alleen, red ons Oekraïne
Vrijheid en lichtstralen, jij bent haar herfst
Met het licht van wetenschap en kennis, verlicht ons, uw kinderen
In pure en eeuwige liefde, laat ons groeien
We bidden tot u, hemelse vader, red ons Oekraïne
God zegene de mensen, en vele jaren

Koor zingt: Oetwjerdzi Bozhe
Wij bidden u maagd Maria, slaan de ogen naar u op. Wezen zijn wij, laat ons niet in de steek. Sta ons bij en help ons, smeken wij u onder tranen. O Maria, moeder Gods, ontferm u over ons, waak over ons tot aan de dageraad allerheiligste maagd, toon ons dat u de onze bent, algoede Moeder.

Samenzang NLB 1010 Geef vrede Heer geef vrede

Projectkoor zingt
Bless the Lord o my soul
Als een zee van liefde

Gebed, dankwoord en aankondiging collecte

Slotlied Opwekking 58 Vrede zij U, geheel

Afsluitend orgelspel

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

  • Zondag 31 maart 2024 Eerste Paasdag om 16.30 uur, mannenensemble Four You, projectkoor, organist Gerwin van der Plaats
  • Zondag 28 april 2024 om 16.30 uur, Oranjeconcert, christelijk mannenkoor de Lofzang olv Jacob Schenk, projectkoor olv dirigent Jenny van Ark, orgel/piano; Wilco Veldkamp en Jacob Schenk
  • Bovengenoemde bijeenkomsten worden ook uitgezonden via kerkdienst gemist en zijn daar ook later te bekijken op de site van de OLV Basiliek Zwolle
  • Wilt u één keer per maand op zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Carin Ludwig
  • Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
  • www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Carin Ludwig, tel 06-44277919, email cludwig194@gmail.com