ORANJECONCERT

Zondagmiddag 28 april 2024, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle
Medewerkers:
Christelijk mannenkoor de Lofzang uit Heerde onder leiding van Jacob Schenk
ZOP projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
orgel en piano: Jacob Schenk en Wilco Veldkamp
algehele leiding ds Hans van Ark

Thema: Concert voor de Koning

Samenzang van Hollandse liederen vooraf:

Op de grote, stille heide,
dwaalt een herder eenzaam rond
Wijl de wit gewolde kudde,
trouw bewaakt wordt door de hond
En al dwalend ginds en her,
denkt de herder: Och, hoe ver
Hoe ver is mijn heide?
Hoe ver is mijn heide?
Mijn heide…

Op de grote, stille heide,
bloeien bloempjes lief en teer
Pralend in de zonnestralen,
als een bloemhof, stralend weer
En, tevree met karig loon,
roept de herder: O, hoe schoon
Hoe schoon is mijn heide?
Hoe schoon is mijn heide?
Mijn heide…

Samenzang

Knaapje zag een roosje staan,
roosje op de heide
’t Had zo’n kleurig kleedje aan
Snel is hij er heen gegaan
’t was of het hem beide
Roosje roosje roosje rood
roosje op de heide

’t Knaapje zei ik pluk u af,
roosje op de heide
’t Roosje zei: ik weer u af
En ik prik u voor uw straf
wilt gij dat ik u lijde
Roosje roosje roosje rood
roosje op de heide
En het wilde knaapje brak
’t roosje op de heide
’t roosje weerde zich en stak
Maar de knaap rukt van de tak
’t roosje op de heide
Roosje roosje roosje rood
roosje op de heide

Samenzang

In ’t groene dal, in ’t stille dal, waar kleine bloempjes groeien
Daar ruist een blanke waterval en druppels spatten overal
Om ieder bloempje te besproeien, ook ’t kleinste
Om ieder bloempje te besproeien, ook ’t kleinste

Samenzang:

Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriend’lijk bruisend
Neerlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand
Juich ik aan het vlakke strand
‘k Heb u lief mijn Nederland
‘k Heb u lief mijn Nederland

Waar het lachend groen der heuvels
’t Kleed der stille heide omzoomd
Waar langs rijk beladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt
Klinkt mijn lied op oude trant:
Klinkt mijn lied op oude trant:
‘k Heb u lief mijn Nederland
‘k Heb u lief mijn Nederland

Samenzang

Als de lente komt dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam
Als de lente komt pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam
Als ik wederkom dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam
Duizend gele, duizend rooie, wensen jou het allermooiste
Wat m’n mond niet zeggen kan zeggen tulpen uit Amsterdam

Samenzang (melodie op bergen en in dalen)

De lente is gekomen
Met vogels vliegensvlug
Die fluiten in de bomen
Het paradijs is terug;
De bloemen, rode, gele,
De tulp, de hyacinth,
Voorzeggen met zovele
Dat God opnieuw begint.

De lente is gekomen,
De narcis kondigt aan:
De zon zal bij ons wonen
Het Licht is opgestaan.
Bespeur het in de struiken:
Daar geurt een groen seizoen
De aarde zal ontluiken,
Één hemelsblauwe bloem

De lente is gekomen,
De zomer is in zicht
Een oogst om van te dromen,
De wereld één gedicht,
De velden zullen zingen,
Het bos een loflied zijn,
Elk carillon zal klinken;
Gods huis vol zonneschijn.

Projectkoor zingt

U bent de grote koning
(U bent de vredevorst, U bent de Heer van hemel en aard, U bent waarlijk Gods zoon)
Soon and very soon, we are going to see the King (spoedig zullen wij de Koning zien)

Samenzang

NLB 218 dank U voor deze nieuwe dag Heer
Gezangen voor de liturgie 574 aan U behoort o Heer der Heren<, Nieuwe liedboek 978 vers 1 en 3

Psalm 150 vers 1 en 2

Welkom en introductie thema door ds. Van Ark

Mannenkoor zingt:
Dominee Salvam Fac Regum Nostrum

Heer, zegen onze koning en verhoor ons op de dag dat wij U aanroepen. Dit lied is een gebed om onze koning te behoeden en te zegenen.

Mannenkoor zingt: Komt nu met sang van zoete tonen met samenzang:

Samenzang
Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer’,
die zulk een groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

Mannenkoor
In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer te voet:
dat elk nu toch God roem’ en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal
met groot geschal:
“Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!”

Samenzang
De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist’re wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer,
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

Koor zingt: Bede voor het vaderland

Dit lied is een dankgebed aan God die ook na een moeilijke tijd, in angst en nood, kan verlossen als we hem aanroepen.

Bijbellezing psalm 72 NBV 2021

Zingen psalm 72 vers 1 en 6

Overdenking: Concert voor de Koning

Samenzang Jezus Hij is koning (melodie We shall overcome)

Jezus, Hij is Koning,
Jezus, Hij is Koning.
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart
Leeft dit geloof:
Jezus, Hij is Koning!

Jezus, Hij zal komen,
Jezus, Hij zal komen.
Komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart
Leeft dit geloof:
Jezus, Hij zal komen.

Projectkoor zingt (melodie Glory glory Halleluja)
Zing van uw koning, van uw schepper van u Heer
Zing van uw koning, van uw Schepper, van Uw Heer
Zing van uw koning, van uw Schepper, van Uw Heer
O mensen prijs Zijn naam

Samenzang:
Glory, Glory Halleluja, (3x)
O mensen prijs Zijn naam

Zing van Zijn grootheid, van Zijn liefde, Zijn gena
Zing van Zijn grootheid, van Zijn liefde, Zijn gena
Zing van Zijn grootheid, van Zijn liefde, Zijn gena
O mensen prijs Zijn naam

Samenzang:
Glory, Glory Halleluja, (3x)
O mensen prijs Zijn naam

Projectkoor zingt:
Land of hope and glory (land van hoop en glorie, moeder van de vrijheid, hoe kunnen wij u prijzen, die uit u geboren is)

Tweede en derde couplet samenzang:

Neêrland en Oranje, één in vreugd’ en rouw,
Altoos bleef Oranje ’t volk van Neêrland trouw,
Altijd stond Oranje pal voor Nederland,
God bescherm Oranje en ons vaderland,
God bescherm Oranje en ons vaderland.

Volk van feest en vreugde, mensen hand in hand
Met elkaar verbonden wij in Nederland
Samen wij: één natie
voor ons land aan ’t werk
Land van samen verder Land van samen sterk
Land van samen verder Land van samen sterk

Gebed

Mannenkoor zingt:

Voor Neerland een lied

Voor Neêrland een lied op een krachtige toon
Voor ’t land dat ik liefheb, voor ’t land waar ik woon
Dit is een ode aan Nederland, het land dat diep in ons hart zit en waar we alles voor over hebben!

Mannenkoor: Gelukkig is het vaderland, met samenzang

Samenzang
Gelukkig is het Land,
Dat God de Heer beschermt,
Als daar met moord en brand,
De vijand rondom zwermt.
En dat men meent, hij zal
’t schier overwinnen al:
Dat dan, dat dan, dat dan
Hij zelf komt tot den val.

Mannenkoor
De Hoeder Israëls
Die slaapt noch sluimert ooit,
Hij helpt uit veel gekwels
Zijn volk, ’t welk was verstrooid
Door ’t Spaanse boos gebroed
En doet haar noch dit goed,
Dat zelf, Dat zelf, Dat zelf,
De vijand lopen moet.

Samenzang
Gedankt moet zijn de Heer,
De God die eeuwig leeft!
Dat Hij ons ‘t zijner eer,
Deez’ overwinning geeft;
Wat wonder heeft de kracht
Des Heeren al gewrocht?
O Heer, O Heer, O Heer;
hoe groot is uwe macht!

Mannenkoor zingt Bless this house

Bless this House o Lord we pray make it safe by night and day;
Zegen dit huis o Here we vragen het U, dat het veilig mag zijn, dag en nacht.
Zegen deze muren, zegen dit dak , zegen deze deur, zegen deze ramen , zegen de mensen die hier in wonen, zegen ons allen zodat we eens O Heere, bij U mogen wonen.

Woorden van dank en collecte

Slotlied, Wilhelmus NLB 708
couplet 1, 6 en 14 en 15

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Wij wensen u graag een zonnige en gezonde zomer toe en graag tot in het nieuwe seizoen!

•Zondag 29 september om 16.30 uur, start nieuwe seizoen met medewerking van Christelijk Mannenkoor Zwolle en eigen projectkoor
•Bovengenoemde bijeenkomst wordt ook uitgezonden via kerkdienst gemist en zijn daar ook later te bekijken op de site van de OLV Basiliek Zwolle
•Wilt u in het nieuwe seizoen één keer per maand op dezelfde zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Carin Ludwig
•Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
•www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Carin Ludwig, tel 06-44277919, email cludwig194@gmail.com