Zondagmiddag 25 september, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: Wat de toekomst brenge moge

Medewerking:
Koor Musica Religiosa onder leiding van Gerwin van der Plaats
Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang vooraf:

Gezang 401 ( gezangen uit de liturgie)
(Melodie God roept ons mensen tot de daad)

1. Aanbidt en dankt Uw vader God
Die leeft in eeuwigheid
Aan Hem behoort het koningschap
En alle heerlijkheid
Verkondigt Hem en looft Zijn naam
Bezingt zijn wondermacht
Dan zal op aarde vrede zijn
Voor wie Zijn hulp verwacht

2. Aanbidt en dankt de koningszoon
Die in de wereld kwam
En al de zonden van Zijn volk
Gehoorzaam op Zich nam
Nu nodigt Hij een ieder uit
Op ’t grote koningsfeest
En waar Hij leeft aan Vaders hand
Daar heerst een goede geest.

Groot is uw trouw O Heer,

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

refrein

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar
Zon maan en sterren in hemelse baan
Tonen zo duid’lijk Uw Godd’lijke wijsheid
Uw grote trouw die zal blijven bestaan

refrein

Joh de Heer no 140

1. Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van ’t kruis waar ‘k vrijlijk heen mag gaan,
om vrede te bekomen

Refrein:
Genade Gods, zo rijk en vrij
die poort staat open ook voor mij
voor mij, voor mij, staat open ook voor mij!

2. Die open poort leidt tot Gods troon:
gaat door, laat niets u hind’ren
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
die God biedt aan zijn kind’ren

Refrein

3. In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon,
daar leidt het kruis tot zegen
daar dragen wij voor kruis een kroon
door Jezus’ bloed verkregen

Refrein

Projectkoor zingt For the beauty of the earth
Voor de pracht van de aarde, voor de roem die van de hemel straalt
voor de liefde die ons vanaf onze geboorte omringt
Christus onze Heer, zeggen wij U eer en dank

Welkom door ds. van Ark

Samenzang

ev liedbundel no 218 samen in de naam van Jezus vers 1en 3

Nieuwe Liedboek 791 liefde eenmaal uitsproken, vers 1,2,3, en 5

Nieuwe liedboek 837 iedereen zoekt u, vers 1 en 4

Musica Religiosa zingt:

Rejoice in the Lord

Een toekomst vol van hoop
(Refrein op aangeven van de dirigent met samenzang)

U geeft een toekomst vol van hoop,
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen
leidt ons door dit leven heen.

Schriftlezing Jeremia 29 vers 11,12 en 13

Overdenking: Wat de toekomst brenge moge

Projectkoor zingt:
Een droom die geen bedrog is
Ik droomde eens en zie, ik liep aan ’t strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer was aan mij zij. We liepen samen het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen twee aant wee, de Heer liep aan mijn hand

God is mijn herder, die mij weidt
God is mijn herder die mij weidt, in groene velden vind ik rust. Hij gaat mij voor naar stille wateren, Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

Samenzang: Opwekking 520 wees mijn verlangen 1,2 en 5 (5 zonder herhalingen)

Musica Religiosa zingt:

Ik bid voor jou

Maranatha (met samenzang op aangeven van de dirigent)

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet.
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom.

Hef je handen op en kijk omhoog,
prijs de Heer, aanbidt Hem met ontzag,
met een brandend hart, vervuld van hoop; Jezus komt! Er is een nieuwe dag;

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet.
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom.

Niets is beter, dan bij U te zijn.
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom.

Praise ye the Lord!

Gebed

Slotwoord

Collecte onder orgelspel
Als u de camera van uw mobiele telefoon op deze QR code richt, kunt u ook digitaal betalen.

Slotlied gezang 293 oude liedboek wat de toekomst brenge moge geheel (op de melodie van the Rose)

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

•De volgende keer is op zondagmiddag 30 oktober 2022 weer om half vijf s middags met het Hervormd Kerkkoor uit Kampen en Gerwin van der Plaats als organist
•Het programma voor het nieuwe seizoen ligt achter in de kerk voor u klaar, u mag er ook een paar extra voor buren en kennissen meenemen
•Wilt u komend seizoen één keer per maand op zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Carin Ludwig
•Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
•www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Carin Ludwig, tel 06-44277919, email cludwig194@gmail.com

Volkskerstsamenzang, thema Bidden of vechten?!
zaterdagavond 17 december 2022 19.30 tot 21.00 uur theater De Spiegel
zondagmiddag 18 december 2022 15.30 tot 17.00 uur theater De Spiegel
zondagavond 18 december 2022 19.30 tot 21.00 uur theater De Spiegel
Groot projectkoor, dirigent Jenny van Ark, Veluws strijkersensemble, begeleidingsband, toneelgroep, mannenensemble Four You, organist Gerwin van der Plaats, vleugel Wilco Veldkamp, ds Hans van Ark

Kaartreservering
1. Via de website van Zwolse theaters https://zwolsetheaters.nl/programma/volkskerstsamenzang-2022
2. Telefonisch 0900-1435 (€ 0,45) per minuut
3. Persoonlijk via de kassa van Schouwburg Odeon
De reserveringskosten bedragen zoals de afgelopen jaren gebruikelijk drie euro per persoon.