Samenzang voorafgaand:

Joh de Heer 166 grijp toch de kansen vers 1, 2 en 3

1. Grijp toch de kansen, door God u gegeven! Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? D’ arbeid der liefde, gedaan om u heen.

Refrein: Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

2. Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
help hen, die vielen, breng troost in hun smart! O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen; wijs op de Heiland, die rust geeft voor ’t hart!

Refrein: Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

3. Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
’t wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard’. En eens daarboven, daar vinden we weder vruchten van ’t zaad, dat wij strooiden op aard.

Refrein: Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

Joh de Heer 889 Nu gaan de bloemen nog dood vers 1,2,4,6

Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.

Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen. En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.

Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

4. Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten
vol van zijn heerlijkheid staan.

Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

6. Zing voor de eeuwige dag.
Zing voor zijn komst en zeg Amen. Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.

Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Gezangen voor de liturgie 656: 1,2,4 5

1. Wij moeten Gode zingen halleluja,
om alle goede dingen halleluja,
al zijn wij vreemdelingen in schande en in scha, Gij zendt uw zegeningen halleluja.

2. Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest, komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest.

4. De lier hing aan de wilgen, misericordia,
God zal ons niet verdelgen, aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen, halleluja,
zoals het was voor dezen in Galilea.

5. Wij moeten Gode zingen halleluja,
de Heer van alle dingen die leeft in gloria,
met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na, wij moeten Gode zingen halleluja.

Projectkoor zingt Heilig heilig heilig

Hervormd Kerkkoor zingt:

In Christ Alone
Muziek en Tekst: Stuart Townend en Keith Getty Arr: David Angerman

In Christ alone my hope is found, He is my light,
my strength, my song; this Cornerstone, this solid Ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when strivings cease!
My Comforter, my All in All, here in the love of Christ I stand.

Vertaling:
In Christus alleen is mijn hoop, Hij is mijn licht, mijn kracht, mijn lied. De hoeksteen, de vaste ondergrond. Krachtig door de ergste droogte en storm heen. Wat een hoogte van liefde, wat een diepte van vrede, Wan- neer angsten gestild worden, het strijden eindigt. Mijn trooster, mijn alles-in-alles. Hier sta ik in de liefde van Christus

In Christus alleen, die mens is geworden, helemaal God maar als een hul- peloze baby. Dit cadeau van liefde en gerechtigheid, geminacht door de mensen die Hij kwam redden.
Tot aan het kruis waar Jezus stierf, toen was de toorn van God gestild. Omdat Hij alle zonden op zich nam, kan ik leven door Zijn dood.

Daar ligt Zijn lichaam in de grond, Licht van de wereld door duisternis geslagen. Dan barst een glorieuze dag los, uit het graf stond Hij op.
En Hij had de overwinning, de vloek van de zonden heeft zijn grip op mij verloren. Omdat ik van Hem ben en Hij van mij, gekocht met het dierbare bloed van Christus.Geen schuld in het leven, geen angst in de dood. Dit is de kracht van Christus in mij. Van de eerste kreet in het leven tot de laat- ste adem, bestuurt Jezus mijn lot.

Geen kracht van de hel, geen plannen van mensen, kunnen mij ooit uit Zijn hand rukken.Tot Hij terug komt of mij thuis haalt, hier in de kracht van Christus zal ik staan.

Opwekking 687: vers 4 met aanwezigen

Niek en Elbert Smelt; Hans Maat
1. Heer, wij mij Uw weg en leid mij als een kind. Dat heel de levensweg,
slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt, om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
2. Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg,
als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.
3. Heer, leer mij Uw wil, aanvaarden als een kind. Dat blindelings en stil,
U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt, Uw weg te gaan,
spreek door Uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

Samen met aanwezigen:
4. Heer toon mij Uw plan; maak door Uw Geest bekend. Hoe ik U dienen kan,
en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft, toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.

Welkom door pastor Theo van der Sman
Samenzang: Psalm 100 geheel
1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
2. Roept uit met blijdschap: “God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt.”
3. Treedt statig binnen door de poort,
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. Heft hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam.
4. Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Gezangen voor de liturgie 401: 1 en 2
(Melodie God roept ons mensen tot de daad)
1. Aanbidt en dankt Uw vader God Die leeft in eeuwigheid
Aan Hem behoort het koningschap En alle heerlijkheid
Verkondigt Hem en looft Zijn naam Bezingt zijn wondermacht
Dan zal op aarde vrede zijn Voor wie Zijn hulp verwacht
2. Aanbidt en dankt de koningszoon Die in de wereld kwam
En al de zonden van Zijn volk Gehoorzaam op Zich nam
Nu nodigt Hij een ieder uit Op ’t grote koningsfeest
En waar Hij leeft aan Vaders hand Daar heerst een goede geest.

Gezang 483: 1, 2, 3 en 4

1. Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart is verward,
leer het op uw lichte hoge rijk zich richten.

2. Want de lichten die wij zelf aan de hemel stelden, glinst’rend in het zwart gewelf, sterren, ongetelde,
al hun glans dooft nochtans,
dan is heel ons leven door de nacht omgeven.

3. God, is dan wat U verliet uit uw hand gevallen? Mist Gij onze wereld niet bij uw duizendtallen? Blijf niet ver,
doe een ster
in de nacht ons gloren, of wij zijn verloren!

4. Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der onze schreden richten,
geef ons moed; ’t is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Bijbellezing Openbaringen van Johannes: 22:1 – 5
De rivier van levend water
En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.

In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de ri- vier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt, van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht.
En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.
En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zul- len Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.
En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen.
En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

Overdenking:
‘De toekomst is niet meer wat het geweest is’
Samenzang: Gezang 293: 1, 2, 3 en 4
1. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!
2. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!
3. Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

4. Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Projectkoor zingt:

The Scout Hymn

God, as I start upon my chosen way,
In all I do, my thought my work my play, Grant as I promise, courage new for me, To be the best the best that I can be.
Help me to keep my honour shining bright, May I be loyal in the hardest fight,
Let me be able for my task and then, To earn a place among my fellow men.
Open my eyes to see things as I should, Then I may do my daily turn of good, Let me be ready, waiting for each need,
To keep me clean in thought and word and deed.

Samenvatting:
Heer, nu ik deze weg gekozen heb, in mijn gedachten en werken, beloof ik mijn best te zullen doen, mijn eer hoog te houden, klaar te staan voor elke taak die wacht, open daarom mijn ogen om de dingen te zien die da- gelijks gedaan moeten worden, zodat ik zuiver blijf in gedachten en woor- den en daden

Projectkoor zingt:
Soon and very soon we are going to see the King
(spoedig zullen wij de Heer zien, daar zal geen dood meer zijn)

Kerkkoor zingt:
Als ’t bazuingeschal des Heren Refreinen: koor en aanwezigen
Muziek: J.M. Black; Arr.: Henk van der Maten
Als ’t bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus’ komst is daar, als de stem van de Archangel klinkt in ’t rond, en de lucht vervuld is met ’t gezang der heil’ge eng’len schaar, siddert heel de schepping in die heil’ge stond.

Koor en aanwezigen zingen refrein:

Refrein: Als ’t bazuingeschal des Heren, als ’t bazuingeschal des Heren, als ’t bazuingeschal des Heren,
wordt gehoord, ben ik dan voor Zijn komst bereid?

Als ’t bazuingeschal des Heren roept “Gij doden komt, ontwaakt! Schud het stof af, kleedt u met onsterflijkheid!” Als de wereld handenwringend hare wanhoopskreten slaakt, ben ik dan, om Hem te volgen, wel bereid?

Refrein: Als ’t bazuingeschal des Heren, als ’t bazuingeschal des Heren, als ’t bazuingeschal des Heren,
wordt gehoord, ben ik dan voor Zijn komst bereid?

Als ’t bazuingeschal des Heren al Zijn kind’ren op deez’ aard, die nog leven, in een punt des tijds omkleed, en Hij allen, die in Christus zijn, voor eeuwig thuis vergaart, broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed?

Refrein: Als ’t bazuingeschal des Heren, als ’t bazuingeschal des Heren, als ’t bazuingeschal des Heren,
wordt gehoord, ben ik dan voor Zijn komst bereid?

Dankgebed Woorden van dank
Collecte onder orgelspel Kerkkoor zingt: Wij danken U
Samen met aanwezigen: Groot is Uw trouw, O Heer
muziek en tekst: Remco Hakkert

1. Voor Uw trouw, O Heer, door alle jaren heen,
voor Uw zegen elke dag, danken wij U. Voor uw liefde Heer,
dwars door het donker heen,
voor Uw Zoon die alles gaf, danken wij U. Wij danken U o hoogste Heer,
ons loflied prijst uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U, o Heer.

2. Voor de mensen, Heer, trouw door de jaren heen,
voor hun warmte elke dag, danken wij U. Voor dit samenzijn,
bouwend op U alleen,
voor het uitzicht naar die dag, danken wij U. Wij danken U, o hoogste Heer,
ons loflied prijst uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U, o Heer.

Koor en aanwezigen:

Groot is Uw trouw, o Heer, Groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw o Heer, aan mij betoond. Wij danken U, o hoogste Heer,
ons loflied prijst uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U, o Heer.

Gez. 416 Ga met God en Hij zal met je zijn vers 1, 2 en 3 koor; vers 4 koor en aanwezigen Ralph Vaughan Williams; vert.: Gert Landman

Koor: 1. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen,
met Zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn, bij gevaar in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn, in Zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

koor met aanwezigen: 4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten, in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Afsluitend orgelspel