Zondag 26 februari 2023, 16.30 uur
voorganger pastor Theo van der Sman
Projectkoor onder leiding van Wilco Veldkamp
Organist: Tjaco van der Weerd
Panfluit: Gerard Rijken van Olst

Thema Ont-moetingen met Jezus

Vooraf zingen

Joh de Heer 523 Veilig in Jezus armen vers 1 en 3
Ev liedbundel Heer ik hoor van rijke zegen 1 en 5
Ev liedbundel no 351 Machtig God sterke rots (2x)

Projectkoor zingt Heer ik kom tot U,
hoor naar mij gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

Welkom en introductie thema door Pastor van der Sman

Samenzang:
Gezangen voor de liturgie 429 dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt geheel (melodie Lof zij de Heer)

1. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

2. Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

3. Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

Gezangen voor de liturgie 610 heeft Hij ons bidden opgevangen vers 1 en 2 (melodie psalm 118)

1 Heeft Hij ons bidden opgevangen?
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd.
Meer dan een mens ooit kan verlangen:
Ik ben met u, heeft Hij gezegd.
Opent uw harten, gij mensenkind’ren,
die bang en ontoegank’lijk zijt,
geen macht ter wereld kan verhind’ren
dat Hij u naar zijn woord bevrijdt.

2 Hij zal de armen niet verstoten,
Hij is met onze nood bekleed.
Voor allen die zijn vastgelopen
heeft Hij een naam, een nieuwe geest.
Hij spreekt de taal van alle landen
en overal ontkiemt zijn rijk.
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden e
n achter elke mens staat Hij.
Liedboek van de kerken (1973) Beveel gerust uw wegen, 1 en 5

Gerard Rijken van Olst speelt Als ik Hem maar kenne, Hem de mijne weet.

Samenzang: de Heer is mijn herder, gezang 14 liedboek der kerken 1973 vers 1,2,4 en 5

Koorzang Shine your light
Laat uw licht schijnen Here Jezus. U bent de morgenster, zo kostbaar. U bent de almachtige, hebt grote dingen gedaan. Ik zal U voor eeuwig prijzen

Bijbellezingen uit de Willibrord vertaling Johannes 4:

Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, die in de buurt ligt van het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven, 6en waar zich de Jakobsbron bevindt. Jezus, die afgemat was van de tocht, was bij de bron gaan zitten. Het was ongeveer het zesde uur. 7Een Samaritaanse vrouw kwam water putten. Jezus sprak haar aan: ‘Geef Mij wat te drinken.’ 8Zijn leerlingen waren eten gaan kopen in de stad. 9De Samaritaanse vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt U als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?’ Joden willen namelijk met Samaritanen niets te maken hebben. 10Jezus hernam: ‘Als u de gave van God kende, als u wist wie het is die tegen u zegt: geef Mij te drinken, dan had u Hem erom gevraagd en Hij had u levend water gegeven.’ 11‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘U hebt niet eens een emmer en het is een diepe put. Waar wilt U dat levende water dan vandaan halen? 12Of bent u soms groter dan onze vader Jakob, die ons de put heeft nagelaten en er zelf uit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden?’ 13Jezus antwoordde: ‘Iedereen die drinkt van dit water, krijgt weer dorst, 14maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel: het water dat Ik hem zal geven, zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven.’ 15‘Heer,’ zei de vrouw, ‘geef mij van dat water, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik hier niet telkens te komen putten.’

Overdenking Ont-moetingen met Jezus

samenzang Opwekking 642

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
’t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
’t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

(Refrein)

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “Ontmoet mij hier.”

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Koor zingt Als een zee van liefde

Gerard Rijk van Olst speelt O, alle gij dorstigen, komt tot de stromen

Gebed, dankwoord en aankondiging collecte

Slotlied Gezangen voor de liturgie 581 blijf mij nabij vers 1,3, 4 en 5
Afsluitend orgelspel

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

•Zondag 26 maart 2023 om 16.30 uur, chr. Mannenkoor Zwolle, dirigent Johan Smit, organist Gerwin van der Plaats
•Zondag 30 april 2023 om 16.30 uur, Oranjeconcert, koor Arioso uit Heerde, dirigent Jenny van Ark, organist Gerwin van der Plaats
•Bovengenoemde bijeenkomsten worden ook uitgezonden via kerkdienst gemist en zijn daar ook later te bekijken op de site van de OLV Basiliek Zwolle
•Wilt u één keer per maand op zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Carin Ludwig
•Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Carin Ludwig, tel 06-44277919, email cludwig194@gmail.com