Zingen onder de Peperbus
Zondag 27 februari 2022
voorganger pastor Theo van der Sman
Projectkoor onder leiding van Wilco Veldkamp
Organist: Wilco Veldkamp
Piano: Ina Mijnheer
Bugel: Mariëlle Mijnheer

Thema Gelovig leven: vastentijd of carnaval?

Vooraf zingen

Ev liedbundel no 170 groot is Uw trouw o Heer, couplet 1 en 2

Ev. Liedbundel no 168 dank U voor deze nieuwe morgen vers 1,2,3, 6 en 7

Joh de Heer 166 vers 1 en 3 Grijp toch de kansen

Welkom en introductie thema door Pastor van der Sman

Samenzang:

Psalm 62 vers 1 en 5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Gezangen voor de liturgie 432 een mens te zijn op aarde 1, 3 en 4

Gezangen voor de liturgie gezang 440 gedenken wij dankbaar (melodie wilt heden nu treden)

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,
die onze God en leidsman ten leven is.

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als hij niet was gekomen,
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.

Ina en Mariëlle spelen:

NLB 713. Wij moeten Gode zingen
en Opw 464. Wees stil voor het aangezicht van God

Bijbellezingen uit de Willibrord vertaling

Exodus 34 vers 27 en 28 over Mozes die vast op de berg, voordat hij de tien geboden aan het volk bekend maakt

7Toen sprak Jahwe tot Mozes: `Stel deze bepalingen op schrift, want op grond van deze bepalingen sluit Ik met u en met Israël een verbond.’ 28Mozes bleef daar veertig dagen en veertig nachten bij Jahwe, zonder te eten of te drinken. En Jahwe grifte de bepalingen van het verbond, de tien geboden, in de stenen platen.
Lucas 4 vers 1 tot en met 4 over Jezus in de woestijn

Vervuld van de heilige Geest ging Jezus weer weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef 2en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren, kreeg Hij honger. 3De duivel zei nu tot Hem: ‘Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar, dat hij in brood verandert.’ 4Jezus gaf ten antwoord: ‘Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen.’

Prediker 9 vers 7 tot en met 9

Eet daarom je brood met vreugde en drink je wijn met een opgewekt hart. Dat heeft bij voorbaat Gods zegen. 8Ga altijd feestelijk gekleed en zorg steeds voor parfum op je hoofd. 9Geniet van het leven met de vrouw van je hart, heel het ijdel en kortstondig bestaan dat God je geeft onder de zon. Dat is het enige wat je hebt in dit leven voor al je zwoegen en tobben onder de zon.

Koorzang: Sweet hours op prayer
(hoe goed is het om tijd te nemen voor ons gebed. De zorgen van deze wereld leggen wij voor aan onze Hemelse vader. Mijn ziel vindt rust, als je goed de tijd neemt voor het gebed)

Overdenking Gelovig leven: vastentijd of carnaval?

Koor zingt We shall overcome
(wij zullen overwinnen, er komt een dag dat we zullen overwinnen, we zullen in vrede leven en hand in hand lopen, diep in mijn hart, leeft dit geloof, wij zullen overwinnen)

Ina en Mariëlle spelen Een toekomst vol van hoop (van Sela)

Samenzang Gezangen voor de liturgie 574 aan U behoort o Heer der Heren 1,3 en 4
Gebed, dankwoord en aankondiging collecte

Slotlied Vreugde, vreugde, louter vreugde ev liedbundel no 357 vers 1,3 en 5

Afsluitend orgelspel