Zingen onder de Peperbus
zondagmiddag 30 januari 2022 16.30 uur
30-koppig projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist Ronald Knol
Pianist Wilco Veldkamp
solist Gerrit van der Heide
voorganger ds Hans van Ark
Thema: Ik zal er zijn
Zingen vooraf:

Gezangen voor de liturgie lied 475 (psalm 134)
1
In den beginne was het Woord.
God, Die van eeuwigheid bestond,
stond op en opende Zijn mond;
Zijn stem wordt tot vandaag gehoord.
2
In den beginne was het Woord,
Dat alles op wat aarde leeft
met sterke hand geschapen heeft,
Waar alle ding aan toebehoort
3
In den beginne was het Woord.
Het liep uit het volmaakte licht
dat glansde om Gods aangezicht;
het heeft de duisternis doorboord.
4
In den beginne was het Woord
Dat voor de mensen leven is,
Dat nimmer door de duisternis
verstaan kan worden of verstoord.
5
Het Woord Dat vlees geworden is,
het groot en goddelijk begin,
Dat loopt tussen de mensen in,
Dat overwint de duisternis.

Zingen (melodie wat de toekomst brenge moge)

Geef mij Heer veel van Uw liefde
laat mij Uw discipel zijn,
opdat ik voor and’re mensen
tot een steun en hulp kan zijn.
Geef m’ een open oog voor alles
wat hen ongelukkig maakt.
Laat hen zien dat ik Uw kind ben
en door U ben aangeraakt

Geef mij Heer veel van Uw vrede
laat mij toch verdraagzaam zijn.
Door mijzelf steeds weg te cijf’ren
door nooit eigenwijs te zijn.
Nooit hoogmoedig, ongevoelig
en van eigenwaan vervuld.
Stel mijn hart voor and’ren open,
geef mij tact en veel geduld

Geef mij Heer veel van Uw wijsheid
om hen, die verdrietig zijn,
wat bemoediging te geven,
vol van warmt’ en troost te zijn.
Wetend dat ik zelf ook zwak ben
en mijn hulp van U verwacht.
Laat mij Heer een instrument zijn,
dat mag dienen door Uw kracht

Evangelische liedbundel n0 246 Ik bouw op U vers 1 en 2

Welkom en introductie thema

Samenzang in het begin lag de aarde verloren

In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis.
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren,
’t licht dat vandaag onze dag nog is.

In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.

In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden,
wijzen zij wegen en tijden aan.

In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in ’t water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren elk naar zijn soort.

In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

Samenzang Gezangen voor de liturgie 429 dit is de dag die de Heer heeft gemaakt

Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt en gegeven
Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons licht aangeheven

Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren
Doven van harte, verhard om Zijn woord niet te horen
Hij is zo groot
Hij overmande de dood
Wij zijn in Jezus herboren

Nu zend Uw geest als een vuur, als een stem in ons midden
dat wij van harte elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan,
Eren Uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden

Koor zingt: Het eigen vaderhuis

De Heer Hij heeft het ons beloofd,
te komen in Zijn vaderhuis.
Dat is de hoop voor elk die Hem gelooft.
Dan komen alle mensen thuis.

Daar is geen pijn en daar is geen verdriet.
Daar droogt God zelf de tranen in de ogen.
Want wie hier en nu al op Jezus ziet,
weet dat wij in Zijn huis eens mogen komen.

Bijbellezing Exodus 3 vers 1 (vertaling 1951)
1Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan, te hoeden. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb. 2Daar verscheen hem de Engel des HEREN als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe, en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. 3Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt. 4Toen de HERE zag, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik. 5Daarop zei Hij: Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond.

0Nu dan, sprak de Heer: ga, Ik zend u tot Farao, om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. 11Maar Mozes zei tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? 12Toen zei Hij: Ik ben immers met u! En dit zal u het teken zijn, dat Ik u gezonden heb: wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg.
13Daarop zei Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam – wat moet ik hun dan antwoorden? 14Toen zei God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zei: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.

Solist Gerrit van der Heide

Overweging: Ik ben die Ik ben

Samenzang Ik zal er zijn van Sela
met solisten en koor:
Couplet 1 en 2 solisten
Refrein solisten en koor
couplet 3 koor

Daarna met aanwezigen: refrein, couplet 4 en refrein:

Refr.:
Ik ben die Ik ben is Uw eeuwige naam
onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is Ik ben en Ik zal er zijn.

Couplet 4:
O naam aller namen aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer.
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dichtbij U zijn.

Refr.:
Ik ben die Ik ben is Uw eeuwige naam
onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is Ik ben en Ik zal er zijn.

Koor zingt: Gebed

Voor ieder land waar oorlog is, bidden wij tot U o Heer.
Voor ieder mens in duisternis, bidden wij tot U o Heer.
Voor ieder mens die geen vreugde heeft, bidden wij tot U o Heer.
Voor ieder die in wanhoop leeft, bidden wij tot U o Heer.

Refrein:
Want U kunt ons bevrijden, U hebt daartoe de kracht
in Uw hand zijn de tijden, in U is alle macht.
Voor ieder die in vrede leeft, bidden wij tot U o Heer.
Voor ieder die naar hoogheid streeft, bidden wij tot U o Heer.
Voor ieder die op aarde leeft, bidden wij tot U o Heer.
voor ieder die hier onrecht heeft, bidden wij tot U o Heer.

Refrein:

Dankgebed

Solist Gerrit van der Heide

Woorden van dank en aankondiging collecte

Samenzang Zingen Die niet waagt, die niet wint op de melodie van Joh de heer no 256 Tel uw zegeningen, tekst ds hans van ark

1. Als je aan ‘t begin van heel iets nieuws gaat staan
Kijk je daar soms best eens even tegen aan
Weet dan, wát ik doe: ik doe het nooit alleen
God gaat altijd met me, is mijn gids erheen

Refrein:
Blijf het wagen met de Heer op elk moment
Blijf het wagen, omdat Hij je kent
Blijf het wagen, zorg dat Hij je vindt
Want je weet het:
“die niet waagt, die ook niet wint!”

2. Soms zie je het leven best wel somber in
denk je bij jezelf: ik heb totaal geen zin!
Alles zwart en somber staat dan je gezicht
En je ziet geen straaltje van Gods zonnelicht

Refrein:
Blijf het wagen met de Heer op elk moment
Blijf het wagen, omdat Hij je kent
Blijf het wagen, zorg dat Hij je vindt
Want je weet het:
“die niet waagt, die ook niet wint!”

3. Elke nieuwe dag is als een nieuw geschenk
als ik aan Gods liefde voor mijn leven denk
ook al weet ik soms niet hoe het verder moet
Hij wil helpen! Maakt zo ook mijn leven goed.

Refrein:
Blijf het wagen met de Heer op elk moment
Blijf het wagen, omdat Hij je kent
Blijf het wagen, zorg dat Hij je vindt
Want je weet het:
“die niet waagt, die ook niet wint!”

Deze Zingen onder de Peperbus wordt live uitgezonden en is ook later nog terug te kijken via Kerkdienst gemist, OLV Basiliek Zwolle en dan naar Zingen onder de Peperbus.

De volgende uitvoeringen van Zingen onder de Peperbus zijn op:
Zondag 27 februari pastor Theo van der Sman, projectkoor, organist Wilco Veldkamp, projectkoor en Ina Mijnheer (piano) en Mariëlle Mijnheer (bugel)
Zondag 27 maart, organist Gerwin van der Plaats, celliste Rata Kloppenburg en projectkoor
Zondag 24 april, Oranjeconcert, organist Gerwin van der Plaats, projectkoor en mannenensemble

Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl