Zondagmiddag 30 oktober 2022, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: Is alles één pot nat?

Medewerking:
Hervormd Kerkkoor Kampen onder leiding van Harry Hamer
Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist Gerwin van der Plaats
Algehele leiding: ds. Hans van Ark
Joh de Heer grijp toch de kansen no 166 geheel
Opwekking 249 Heer wat een voorrecht
Ev. liedbundel 364 geheel heerlijk is uw naam
Projectkoor zingt Looft de Heer o mijn ziel
Refrein samen met aanwezigen:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Welkom door ds. van Ark

Het thema van deze Zingen onder de Peperbus is: is alles één pot nat?
en ik kwam op die vraag aanleiding van het feit, dat het morgen maandag 31 oktober Hervormingsdag is. Wie weet nog wat deze dag precies inhoudt?
Tegelijkertijd en dat is bijzonder, is het 1 dag later ook Allerheiligen, een feestdag waarop alle heiligen (ruim honderdduizend) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht.

Twee bijzondere dagen dus, 31 oktober Hervormingsdag, in veel protestantse kerken nog wel van betekenis, 1 dag later, 1 november, Allerheiligen in veel Rooms Katholieke kerken wereldwijd een dag van grote betekenis.
En nou kom ik in deze tijd veel mensen tegen die zeggen, weet je al die kerken, al die verschillende tradities, wat maakt het uit, het is toch allemaal één pot nat…..?!
nou en daar komt het thema van deze Zingen onder de Peperbus vandaan, is alles één pot nat…..?

Samenzang:
Gezangen voor de liturgie 415 dankt dankt nu allen God geheel
Grote God wij loven U gezang 444 rode liedboek geheel
na tweede couplet
Afgelopen vrijdag overleed plotseling Egbert Knoeff, hij was voorzitter van jullie koor, het het Hervormd Kerkkoor uit Kampen.
Hij werd door zijn dochter gevonden in zijn eigen appartement.
Dat nieuws was compleet onverwacht en maakte veel emoties los. Zo plotseling, zo’n actieve man, met twee benen ondanks zijn gevorderde leeftijd nog midden in het leven.
We spraken in goed overleg af, dat jullie vandaag toch zouden komen zingen.
Dat is bijzonder, dat verdient ook respect en ik wil aan zijn plotselinge overlijden graag nog een paar woorden wijden.

Egbert Knoeff was een gelovige man. Ik ken hem vanuit zijn landelijke kerkelijke functies, maar hij was ook actief in politiek en maatschappij en ook daar hadden wij raakvlakken. Een paar weken geleden kwam ik hem nog tegen in Zwartsluis, hij was aanwezig bij een gezamenlijke oecumenische dienst in de Vrijgemaakte Kerk in Zwartsluis, want hij was ruimdenkend.
Egbert vond het prachtig om juist ook hier te zingen. Hij heeft zelf de afspraken nog gemaakt voor jullie medewerking hier vanmiddag gemaakt.
Hij was actief, hij was snel, hij was een regelaar en hij was extrovert.
Maar zoals gezegd, hij was bovenal een gelovig man. Nauw betrokken bij de confessionele beweging binnen de Hervormde Kerk, waarin het credo, de belijdenis van Jezus Christus als Heer en Heiland centraal staat.
Hij schaamde zich voor dat evangelie niet. Hij sprak erover, hij zong er ook graag over, ook met zijn vrouw, die enkele jaren geleden eveneens plotseling tijdens een vakantie in Oostenrijk overleed.
Een bijzonder mens is heengegaan, misschien kan ik nog beter zeggen:
Hij is ons voor gegaan op de eeuwige weg naar Jezus
Jezus Christus, Zijn verlosser, die zichzelf de weg, de waarheid en het leven noemde.
We luisteren naar orgelspel en zingen daarna Heer ontferm U over ons, open Uwe vaderarmen.

gezang 401 rode liedboek een vaste burcht 1 en 4

Hervormd Kerkkoor zingt:
Wij danken U

met samenzang refrein “Groot is Uw trouw”

Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Aan mij betoond

Heer, wijs mij

Ik zal er zijn

met samenzang refrein:
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben‘, en ‘Ik zal er zij

Schriftlezing Romeinen 1 vers 16 en 17 NBV

Overdenking: Is alles één pot nat?

Projectkoor zingt: Mijn Jezus ik houd van U

Samen met aanwezigen couplet 4:

Als ik in uw glorie,
Uw eeuwigheid kom,
Dan buig ik mij voor U,
In uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid,
Zal ‘k zingen voor U:
‘k Heb van U gehouden,
Maar nooit zoveel als nu,
Maar nooit zoveel als nu.

Projectkoor zingt Shine your light, on me Jesus
Ned. vert. : Heer, laat Uw licht op mij schijnen, U bent de morgenster, mijn meest dierbare.
U bent almachtig God, U hebt grote dingen gedaan
Tot in alle eeuwigheid wil ik U prijzen
U hebt de overwinning behaald, gezegend Uw naam

Samenzang rode liedboek 1973 alle roem is uitgesloten vers 1 en vers 3
Hervormd Kerkkoor zingt:

God of glory

Heer, ik wil U loven

Grote Koning
met samenzang vers 3:
Al de dagen van het jaar, zal ik prijzen in mijn hart.
met woord en daad, U belijden.
Wil, waar ‘k nietig ben en klein, bij mij blijven
Om in alle eeuwigheid U te prijzen

Gebed

Slotwoord

Collecte onder orgelspel
Als u de camera van uw mobiele telefoon op deze QR code richt, kunt u ook digitaal betalen.

 

 

 

 

 

 

Slotlied met Hervormd Kerkkoor
Ga met God en Hij zal met je zijn
NLB 416, 1 en 2 koor

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

•De volgende keer is zondagmiddag 27 november, mmv gemengd koor Nieuw Lied uit Oldebroek dirigent Jenny van Ark, organist Ronald Knol
•Het programma voor dit seizoen ligt achter in de kerk voor u klaar, u mag er ook een paar extra voor buren en kennissen meenemen
•Wilt u één keer per maand op zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Carin Ludwig
•Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
•www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Carin Ludwig, tel 06-44277919, email cludwig194@gmail.com

Volkskerstsamenzang, thema Bidden of vechten?!
zaterdagavond 17 december 2022 19.30 tot 21.00 uur theater de Spiegel
zondagmiddag 18 december 2022 15.30 tot 17.00 uur theater de Spiegel
zondagavond 18 december 2022 19.30 tot 21.00 uur theater de Spiegel
Groot projectkoor, dirigent Jenny van Ark, Veluws strijkersensemble, begeleidingsband, toneelgroep, mannenensemble Four You, organist Gerwin van der Plaats, vleugel Wilco Veldkamp, ds Hans van Ark

Kaartreservering
1. Via de website van Zwolse theaters, dan naar programma, 17 en 18 december
2. Telefonisch 0900-1435 (€ 0,45) per minuut
3. Persoonlijk via de kassa van Schouwburg Odeon
De reserveringskosten bedragen zoals de afgelopen jaren gebruikelijk drie euro per persoon.