Zondagmiddag 25 februari 2018, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: ““De dag van morgen!……..maar wat daarna?”

Medewerking wordt verleend door :
Chr. Gemengd Koor Zwolle, organist Wilco Veldkamp,
Zondagmiddag projectkoor onder leiding van Wilco Veldkamp
Algehele leiding: pastor Theo van der Sman

Samenzang voorafgaand:

Joh de Heer 73: 1, 2 en 3 Zie ons wachten aan de stromen
1. Zie ons wachten aan de stromen
aan de oever der rivier
straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier

Refrein: Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

2. Door de kille, kille stromen
gaan wij naar het Godspaleis
’t eng’lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis

Refrein: Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

3. Reeds zien wij de gouden straten
van de hemelstad, zo schoon
horen wij d’ontelb’re schare
juub’lend juichen voor Gods troon

Refrein: Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Joh de Heer 456 Nader mijn God tot U vers 1,3 en 4

1. Nader, mijn God, bij U,
zij steeds mijn beê;
zij ’t levenspad soms ruw,
gaat Gij maar mee,
dan kent mijn ziele rust;
mij van Uw trouw bewust,
wacht ik aan blijder kust,
Uw sabbatsvree.

3. Wanneer voor mijn gezicht
de ladder rijst,
die naar U, Bron van licht
mijn ziele wijst,
’k zie dan in ’t bangst gevaar
Uw heil’ge eng’lenschaar,
die U, Alzegenaar,
al dienend prijst.

4. En wenkt Uw eng’lenstoet
eens opwaarts mij,
in ’s hemels zonnegloed,
verjongd en vrij,
’k juich dan op hoger toon,
bij ’t naad’ren van Uw troon,
’k ben eeuwig nu Uw zoon
en U nabij!

Gezang 182: Jezus leven van mijn leven 1, 4 en 6

1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

4. Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6. Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Chr. Gemengd koor zingt:
All night, all day,
All night, all day, angels watchin’ over me, my Lord.
All night, all day, angels watchin’ over me.
Day is dying in the west,angels watchin’ over me, my Lord.
Sleep my child and take your rest, angels watchin’ over me.
Korte Ned. Vert. Elke dag en elke nacht waken de engelen over mij, mijn
God>
Als de dag ten einde loopt, dan nog waken de engelen over mij, slaap
mijn kant en neem je rust maar, want engelen waken over je.

Hymn of Peace
Be still my soul the Lord is on thy side, leave to thy God to order and provide
In ev’ry change he faithful will remain, be still my soul be still my soul
the Lord is on thy side
Korte Ned. Vert. Wees stil mijn ziel, wees stil, laat God voor je zorgen en
in je noden voorzien, bij elke verandering zal hij getrouw dezelfde blijven

Samenzang psalm 42: 1 en 3

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

3. Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Projectkoor zingt Heer wijs mij Uw weg

Welkom door pastor Theo van der Sman

Samenzang, Gezang 550: 1, 2 en 3

1. Wilt heden nu treden voor God, den Here,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot zijns lieven namens ere,
die daar nu onze vijand slaat terneer.

2. Ter eren ons Heren wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.

3. Bidt, waket en maket dat ge in bekoring
en ’t kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring,
al waar’ zijn rijk nog eens zo sterk bewald.

Gezang 629: 1, 2 en 5

1. Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

2. God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

5. Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

Gezangen 574: 1, 2, 3 en 4

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek’re zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Chr. Gemengd koor zingt:

John Rutter – Look at the world

Look at the world, everything all around us,
look at the world and marvel every day
Look at the world: so many joys and wonders,
so many miracles along our way
Praise to thee, O lord for all creation,
give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share, and every blessing,
all things come of thee
korte Ned. vert.:
Kijk naar de wereld, alles om ons heen,
bewonder elke dag,
zo veel vreugde en wonderen op ons pad.
God, u komt de lof toe, voor alles wat geschapen is.
Schenk ons dankbare harten opdat wij mogen zien.

De hemelen roemen

De hemelen roemen de groot-heid van Gods kracht,
Het hele fir-ma-ment bewijst Zijn eer en macht.
De dagen en nachten vertellen het steeds voort,
Hun woor-den-loze taal wordt wereldwijd gehoord.
De hele schep-ping spreekt een taal,
Zwijgend zonder woorden,zonder klank en stem.
Lovend, lovend, prijst zij God en eert zij Hem

Samenzang gezang 432: 1,3 en 4

1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Evangelielezing Lucas 7: 11-17 Jezus en de weduwe van Naïn

Jezus gaat naar de stad Naïn.
Zijn leerlingen gaan met Hem mee
en ook heel wat mensen.
Wanneer Hij de stadspoort nadert,
komt er juist een begrafenisstoet uit.
De dode was de enige zoon van een weduwe.
Heel veel mensen uit de stad zijn bij haar.
Wanneer Jezus de weduwe ziet,
is Hij erg met haar begaan.
‘Ween niet’, zegt Hij tegen haar.
Hij loopt naar de lijkbaar en raakt die aan.
De dragers blijven stilstaan.
Jezus zegt:
‘Jongen, Ik zeg je: sta op!’
De dode gaat rechtop zitten
en begint te praten.
Jezus geeft hem aan zijn moeder.
De mensen die er bij zijn,
zijn allemaal vol ontzag.
Ze prijzen God en zeggen:
‘Een groot profeet leeft onder ons’,
en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd’.
Dit verhaal werd over Jezus verteld
in heel het Joodse land en in de wijde omtrek.

Overdenking: “De dag van morgen!……..maar wat daarna?”

Projectkoor zingt: Ik bouw op U

Projectkoor zingt: Peace like a river
Peace like a river Love like a mountain The wind of Your Spirit Is blowing
everywhere
Joy like a fountain Healing spring of life Come, Holy Spirit
Let Your fire fall
Vrede als een river, liefde als een berg, de adem van Uw Geest waait
overal heen. Vreugde als een fontein, helende bron van leven, Heilige
Geest, overdek ons met uw vuur.

Gebed

Zingen: Gezang 293: 1,2 en 3, op de melodie van the Rose van Betty Midler

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Chr. Gemengd koor zingt: Jerusalaim

Allen: 1. Er is een stad van vriend en vreemde
Diep in het bloemendal
Er is een mens die roept om vrede
die mens roep overal

Refrein allen: Jerusalaim, stad van God
Wees voor de mensen een veilig huis
Jerusalaim, stad van vrede
Breng ons weer thuis

Dames: 2. Er is een huis om in te wonen
Voorbij het dodendal
Er is een vader met zijn zonen
Zij roepen overal

Refrein allen: Jerusalaim, stad van God
Wees voor de mensen een veilig huis
Jerusalaim, stad van vrede
Breng ons weer thuis

Heren: 3. Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland
Er is een volk dat wordt vergeten
Dat volk roept overal

Refrein allen: Jerusalaim, stad van God
Wees voor de mensen een veilig huis
Jerusalaim, stad van vrede
Breng ons weer thuis

Allen: 4. Er is een wereld zonder grenzen
zo groot als het heelal
Er is een hemel voor de mensen
dat hoor je overal

Refrein allen: Jerusalaim, stad van God
Wees voor de mensen een veilig huis
Jerusalaim, stad van vrede
Breng ons weer thuis

Chr. Gemengd koor zingt: I will call upon the Lord
I will call upon the Lord, Who is worthy to be praised! So shall I be saved
from my enemies, I will call upon the lord. The Lord liveth and blessed be
the rock.And let the God of my salvation be exalted.
Korte Ned. Vert.: Ik zal de Heer aanroepen, Zijn naam is waard geprezen
te worden. Zo word ik gered van mijn vijanden. De Heer leeft, de Rots,
die gezegend is. Laat de Heer van mijn verlossing verheerlijkt worden.

Dankgebed en woorden van dank

Collecte

Slotlied Gezang 581: 1, 3, 4 en 5

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

3 U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Bekijk eens onze geheel vernieuwde website www.zingenonderdepeperbus.nl

De volgende Zingen onder de Peperbus is op zondagmiddag 25 februari 2018 met Koor De Zeeklank uit Vollenhove, dirigent en organist Johan Bredewout
Achter in de kerk ligt het programmaoverzicht voor de rest van dit seizoen
Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom: NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl