“ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

zondagmiddag 28 januari 2018, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: “Een losgeslagen Ark”

Medewerking wordt verleend door :
Hervormd Kerkkoor uit Kampen onder leiding van Harry Hamer
Zondagmiddag- projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist: Gerwin van der Plaats
piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang voorafgaand:

Joh de Heer no 523 veilig in Jezus armen 3 coupletten

Gezang 390 rode liedboek ik wil U o God mijn dank betalen drie coupletten

Joh de Heer no 149 groot is Uw trouw o Heer geheel

Hervormd Kerkkoor zingt:

Looft de Heer met vreugde
muziek: Douglas Nolan; Tekst: A.F. Troost; Bewerking: C. de Haan
Looft de Heer met vreugde, looft met luider stem. God die ons verheugde , zingt een lied voor Hem! Looft Hem met uw woorden, looft Hem metterdaad, die u roepen hoorde, die u niet verlaat.

O Schepping, zing van vreugd
muziek: Johan Bredewout; tekst: Hans de Ruiter
( vers 1 en 4 mét aanwezigen )

1. O Schepping zing van vreugd, weerkaats uw Makers lach, uw lofstem klinkt verheugd boven de sterrenpracht. Verhef uw stem, waar wij ook zijn, van groot tot klein, en zing voor hem.

4. Zingt allen voor de Heer, en prijst Zijn heil’ge Naam, want door Zijn machtig woord is alles hier ontstaan, Uw dankb’re stem, heeft rijke stof, zingt tot Zijn lof, verheerlijkt Hem!

Samenzang psalm 150 vers 1 en 2

Projectkoor zingt ‘Ik droomde eens’
Ik droomde eens en zie, ik liep aan het strand langs lage tij, ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij

Welkom door ds. Hans van Ark

Samenzang:

K stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (in canon) ev liedbundel no 188

Ev liedbundel no 7 a mijn herder is de Heer mijn God geheel

Gezangen voor de liturgie 583 de dag voor uwe gunst ontvangen geheel

Hervormd Kerkkoor zingt:

De Heer is mijn Licht (naar Ps. 27)

Heer, wijs mij Uw weg (opw. 687)
( vers 1 en 4 mét aanwezigen )

Bijbellezing Genesis 7 vers 1 tot en met 12 NBV tekst overnemen

Overdenking: ‘Een losgeslagen Ark’

Zingen Scheepje onder Jezus’ hoede ev liedbundel no 187

Projectkoor Couplet 1

Refrein allen:
Al staat de zee ook hol en hoog
en sleept de storm ons voort
Wij hebben Vaders zoon aan boord
en veilig strand voor ’t oog

Projectkoor couplet 2

Refrein allen
Al staat de zee ook hol en hoog
en sleept de storm ons voort
Wij hebben Vaders zoon aan boord
en veilig strand voor ’t oog

Allen couplet 3 en refrein allen

Projectkoor zingt:
Als ik zwak ben, ben ik machtig, ja ik roem in mijn zwakheid
een lied over 2 Korinthiers 12 vers 1-10)

Gebed met door projectkoor gezongen Kyrie

Samenzang

Kerkkoor zingt:

Er is een God, die hoort.
( vers 1 en 3 mét aanwezigen )

Op weg naar het huis van de Heer

Dankgebed en woorden van dank

Collecte

Slotlied gezang 445 vers 3 (rode liedboek ) ruwe stormen mogen woeden

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Bekijk eens onze geheel vernieuwde website www.zingenonderdepeperbus.nl

  • De volgende Zingen onder de Peperbus is op zondagmiddag 25 februari 2017 met voorganger pastor Theo van der Sman, projectkoor, Chr. Gemengd koor Zwolle, organist Wilco Veldkamp
  • Achter in de kerk ligt het programmaoverzicht voor de rest van dit seizoen
  • Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom: NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl