Beste mensen hier vanmiddag aanwezig

Zunnebakk’n
Eerlijk gezegd kende ik deze Twentse uitdrukking nog niet.

Een jongen uit Twente vertelde me, dat hij ging zunnebakk’n”.
Ik zeg nog, wat zeg je
Zunnebakkn zei hij nog een keer
Hij bedoelde dat hij een vakantie had geboekt en in de zon ging liggen. Zunnebakk’n.

De zon komen we in de bijbel soms tegen als de onbarmhartige tegenstander van mensen in de hete woestijn ploeteren. Maar meestal heeft de zon een hele positieve betekenis.
Zonder het licht van de zon zouden wij mensen nu nog steeds in de duisternis zitten. Zonder licht valt er niet te leven

Psalm 84 vergelijkt God zelfs met de zon. Vers 13: Maar de God de Heer is ons een zon en een schild. God die ons met liefde verwarmt en beschermt als het nodig is.

Nou, over die zon gaat het vanmiddag.
Zelfs de profeet Jeremia heeft het over de zon
Dat is nog wel bijzonder, want de profeet Jeremia is bepaald de vrolijkste niet

Jeremia klaagt de koningen van Juda aan.
Zelf afkomstig uit een voornaam priestergeslacht uit het plaatsje Anathot, iets ten noorden van Jeruzalem, klaagt hij de koningen van Juda en ook het hele volk Israel aan.
Hij zegt:
Het gaat helemaal verkeerd met jullie
God is niet de schuld van jullie ellende, dat ben je zelf.
Kom tot inkeer

Jeremia was ook niet makkelijk voor zichzelf
De opdracht die God hem geeft is sterk te zijn als een ommuurde stad, een ijzeren zuil of een koperen muur
Hij moest, zo lezen we in Jeremia 1 een eenzame levenswijze nastreven, zich onttrekken aan alle gebruikelijke sociale verkeer en ongehuwd blijven
U snapt wel, die rol van Jeremia zou helemaal niks voor mij zijn,
Ongehuwd blijven??
Nou, dacht ik niet
Wij waren, zoals de meesten van u wel weten, deze zomer veertig jaar getrouwd!
Niks Jeremia

Maar Jeremia klaagt en klaagt
Daar komt ook het mooie Nederlandse woord Jeremiëren vandaan
Zit toch niet zo te Jeremiëren
Dat komt rechtstreeks van de naam Jeremia
Jeremiëren is zoiets als voortdurend klagen,
Jeremiëren is
Zeur’n
Nostern
Neul’n
Dat is allemaal Jeremiëren.

Toch las ik u vanmiddag een bijzonder stukje uit dit klagerige bijbelboek
Het is een passage uit Jeremia 17
Eerst volgt een passage over de vloek
De mens die in de penarie zit en dan op de hulp van mensen vertrouwt, wordt door Jeremia vergeleken met een kale struik in de woestijn, die zelfs bij goed weer niet meer uitloopt

Maar dan komt de passage van vanmiddag:
want let op
degene die op God vertrouwt en alleen van Hem hulp verwacht, is als een altijd groene en vruchtdragende boom, gepland aan het water.
Het staat er nog iets mooier
die is als een boom aan het water geplant en dan groeien de wortels van die boom door richting de beek
Zo’n boom die altijd groen blijft, die zelfs in een jaar van droogte geen zorg heeft en dan ook niet nalaat om vrucht te dragen.

Ik moest aan deze twee beelden van Jeremia, het dorre en het vruchtbare, denken na de afgelopen zomer natuurlijk
Want toen kon je in de natuur overal zien hoe sommige stukken berm en land helemaal geel en verdord waren, terwijl andere stukken land er soms nog sappig en groen uitzagen.

De zomer van 2018 was de zomer van de records.
Het was de warmste zomer in drie eeuwen, de vorige zomer die zo warm was, dateert uit 1706.
Het was de zomer met een record hittegolf van 12 juli tot en met 9 augustus.
En de maand Juli as de zonnigste kalendermaand ooit gemeten
Waren Jenny en ik deze zomer even blij met onze nieuwe zonnepanelen
We hebben deze zomer voor jaren stroom opgewekt…….

Maar tegelijkertijd, wat een gevolgen had de felle hete zon de afgelopen zomer voor de natuur
Struiken verdorden, bermen langs de wegen leken op hooilanden
De bomen lieten hun bladeren vallen

Voor het kantoor van de landelijke Protestantse Kerk in Utrecht staan platanen, die lieten al hun blad vallen, het leek wel herfst
Toen ontstond er een actiegroep van verontruste medewerkers binnen het kantoor, die zeiden:
er moesten tankwagens met water komen om die bomen te redden.

Totdat iemand die er echt verstand van had geduldig uitlegde, dat die bomen hun blad lieten vallen juist als bescherming tegen de hitte, door die grote bladeren verdampten die bomen teveel vocht, daarom lieten ze dat blad vallen opdat die bomen zelf zouden overleven
De natuur werkt toch zo mooi he…..

Jeremia gebruikt datzelfde beeld van die boom die blijft bloeien ook, maar hij verbindt het met of je als mens wel of niet op God vertrouwt

Heel veel mensen, die in de penarie komen, alleen jeremiëren bij andere mensen.
Ze doen bij de mensen in hun omgeving hun beklag
Moet je horen wat me nu toch overkomen is
Of ze vinden dat de dokters hun werk niet goed doen
Ze jeremiëren wat af….

Verdord…..
Je zult verdorren, zegt Jeremia, als je denkt dat je je kracht alleen kunt ontlenen aan andere stervelingen die net zo sterfelijk zijn als jij.
Begrijp me goed, ik zeg zeker niet dat je geen dokter moet raadplegen of hulp moet zoeken, zeker wel, maar investeer daar niet al je vertrouwen in.

Want gezegend, gelukkig, ben je als je op God vertrouwt

Als je snapt: ik redt het niet alleen met al die stervelingen om me heen
ik heb hulp nodig, van boven, van iemand Anders met een hoofdletter.

Dan ben je een boom die zelfs bij de grootste hitte niet verdort
Dan ben je de mens die de hemelse zegening van het zunnebakkn ervaart!
Want dan ben je in je leven niet alleen afhankelijk van de mensen om je heen
dan haal je je voeding niet bij andere sterfelijke mensen,
Maar dan ervaar je in je leven de afhankelijkheid van God
Sterker nog, dan haal je je voeding bij God

Jezus noemt zichzelf later zelfs het Levende water
Levend water wat Hij gratis, uit genade aanbiedt aan mensen, die op Hem durven te vertrouwen
Levend water, dat je gaande houdt
Levend water dat je in beweging zet

Zo bewegen wij als mensen in dit leven
Altijd richting dat levende water

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
’t Is een stroom van uw genade,
waar ’k U steeds ontmoeten mag.
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.
Oftewel: Laat mij maar zunnebakk’n

Amen